Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54987
Nhan đề: Những chuẩn mực đạo đức cơ bản của người cách mạng trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Hồ Chí Minh
Tác giả: Đinh, Thị Thu Nga
Lê, Thị Điệp
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chuẩn mực
Tác phẩm "Đạo đức cách mạng"
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 279 .- Tr.3-9
Tóm tắt: "Đạo đức cách mạng" được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1958 là một tác phẩm lớn. Nội dung Tác phẩm đề cập nhiều đến những chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng, đồng thời Người còn đề ra phương thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng mà mỗi người cán bộ, đảng viên cần phải thực hiện được. Bài viết đi sâu tìm hiểu những chuẩn mực đạo đức cách mạng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến trong Tác phẩm, từ đó góp phần làm sáng rõ hơn những giá trị lý luận và thực tiễn của Tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng viên hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54987
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.85 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.