Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54988
Title: Quan điểm Hồ Chí Minh về phương thức thực hành dân chủ trong Đảng công sản Việt Nam cầm quyền
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thủy
Keywords: Phương thức thực hành dân chủ
Phương thức thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 279 .- Tr.10-17,26
Abstract: Trong quá trình xác lập những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới, trong đó có quan điểm về phương thức thực hành dân chủ trong Đảng, một mặt, Hồ Chí Minh luôn trung thành với các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; mặt khác, Người cũng vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển quan điểm đó trong tổ chức sinh hoạt và hoạt động của Đảng cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Đảng Cộng sản Việt Nam và trình độ dân trí của Việt Nam. Người không chỉ thiết kế lý luận dân chủ mà còn trực tiếp thực hành dân chủ trong quan hệ với tổ chức, với việc, với mình và với người khác. Đây là điểm đặc sắc trong tư duy Hồ Chí Minh, nhất là về thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54988
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.41 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.