Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55009
Title: Khảo sát tình hình nhiễm giun sán ký sinh trên loài cò trắng (Agretta gazretta) tại tỉnh Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Hữu Hưng
Nguyễn, Trương Hồng Thắm
Nguyễn, Hồ Bảo Trân
Keywords: Cò trắng
Giun sán
Định danh
Tỉnh Đồng Tháp
Tỷ lệ nhiễm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 350 .- Tr.15-19
Abstract: Bàii báo trình bày kết quả xác định khu hệ giun sán ký sinh trên loài cò trắng (Agretta gazretta) tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Qua mổ khám trên 105 cò trắng, thu thập mẫu giun sán, định danh, phân loại dựa vào đặc điểm hình thái. Kết quả cho thấy, cò trắng nhiễm giun sán với tỷ lệ nhiễm cao (81,90%). Tỷ lệ nhiễm giun sán ở cò có trắng theo thể trọng có khuynh hướng tăng dần, cò trắng có thể trọng >100 g nhiễm (69,44%), tăng dần ở cò 100-200 g (82,35%) và cao nhất ở cò > 200 g (94,29%).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55009
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.