Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5501
Title: TÓM TẮT RÚT TRÍCH VĂN BẢN DỰA TRÊN RNN VỚI GRU
Authors: Lâm, Nhựt Khang
Phan, Chí Khang
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn này nghiên cứu phương pháp tóm tắt rút trích văn bản tiếng Việt sử dụng mô hình RNN và GRU. Mô hình Word2Vec được sử dụng cho việc nhúng từ để xây dựng bộ từ vựng tiếng Việt và chuyển đổi các từ thành các vectơ để phục vụ cho mô hình RNN hai hướng với GRU. Phương pháp đánh giá ROUGE được sử dụng để đánh giá kết quả thực nghiệm trên tập dữ liệu gồm 49,909 bài báo được thu thập từ các trang báo điện tử tiếng Việt đạt: Rouge-1 (F1-score (F) – 44, 02%), Rouge-2 (F – 19,2%), Rouge-L (F– 32,63%).
Description: 44 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5501
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.