Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5504
Title: Nhập thế của Phật giáo - truyền thống và yêu cầu mới
Authors: Hoàng, Thị Thơ
Nguyễn, Thị Luyến
Keywords: Nhập thế
Nhập thế Phật giáo
Lịch sử Phật giáo Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 3 .- Tr.58-66
Abstract: Trên cơ sở khái quát khái niệm “nhập thế”, bài viết tập trung làm rõ nội dung, vai trò của nhập thế nói chung và nhập thế của Phật giáo nói riêng. Theo các tác giả, trong lịch sử, nhập thế của Phật giáo Việt Nam có nhiều đóng góp lớn, tạo nên những điểm son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Vì vậy, tiếp tục phân tích khả năng, lợi thế cũng như thách thức mới của nhập thế của Phật giáo Việt Nam trước một số vấn đề xã hội đương đại là việc làm hết sức cần thiết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5504
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_574.18 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.