Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55066
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực dạy học cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Teaching competence
Students
Nghe An College of Education
Teacher training standards
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 435 .- Tr.9-12,48
Tóm tắt: This article presents the situation of teaching competence of students at Nghe An College of Education in comparison with criteria and standards of the Teacher Profession Standard. Also, the article proposes some solutions to develop professional competence for students at the college with aim to meet the requirements of education reform.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55066
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.25 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.