Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/551
Title: Vai trò của Quốc hội đối với quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân
Authors: Phạm, Tuấn Anh
Keywords: Công dân
Quản lý nhà nước
Quốc hội
Quyền tham gia
Vai trò
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số1 .- Tr.35-42
Abstract: Quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân là một quyền chính trị - pháp lý quan trọng ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật nước ta. Trong điều kiện phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, đảm bảo và thúc đẩy quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân, là một trong những yếu tố khẳng định tính chất pháp quyền của Nhà nước, là mục tiêu và là yêu cầu đối với các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, trong thực tiễn, quyền thực hiện tham gia quản lý nhà nước của công dân còn gặp nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân cơ bản của khó khăn đó là do các cơ quan bộ máy nhà nước chưa thực sự phát huy vai trò của mình trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/551
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_550.6 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.