Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5517
Title: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG DỰA TRÊN MÔ HÌNH SEQ2SEQ VỚI MẠNG GRU
Authors: Lâm, Nhựt Khang
Nguyễn, Tuấn Kiệt
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xây dựng mô hình chatbot cho tiếng Việt dựa trên mô hình seqence-to-sequence và GRU. Chatbot xây dựng được sẽ có khả năng tự học các đoạn hội thoại được thu thập từ trước để sinh ra câu trả lời tương ứng cho mỗi câu đầu vào. Dữ liệu thực nghiệm trong luận văn là kho dữ liệu mở OpenSubtitles với hơn 2 triệu dòng thoại. Ưu điểm của phương pháp này là hệ thống sẽ được huấn luyện từ đầu đến cuối dựa trên một tập có sẵn và không yêu cầu các luật xây dựng thủ công.
Description: 42 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5517
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
876.41 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.