Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55194
Nhan đề: Xây dựng tài liệu tự học môn kĩ thuật số cho sinh viên trường đại học Sư phạm kĩ thuật Hưng Yên theo thuyết nhận thức
Tác giả: Nguyễn, Thị Cúc
Từ khoá: Self-learning
Self-learning material
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 439 .- Tr.54-59
Tóm tắt: The self-learning process of students plays a significant role in academic environment. Thus, self-learning material IS one of the most factors which have remarkable impact on this process. Therefore, it is necessary to develop self-study materials (based on cognitive theory) of digital subject for student in order to enhance the effectiveness of self-learning. The article presents the concept of self-learning material, cognitive theory self-learning material; characteristics, principles, process, structure and the usage of cognitive theory self-learning material in teaching with flipped classroom model.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55194
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.08 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.