Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55207
Title: Thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về lao động ở Việt Nam
Authors: Phạm, Văn Phong
Hà, Thị Việt Thúy
Keywords: Thanh tra
Xử lý vi phạm pháp luật
Về lao động ở Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 10 .- Tr.40-43
Abstract: Lao động là một trong số những lĩnh vực giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của loài người. Do vậy, lao động tất yếu phải là một đối tượng điều chỉnh quan trọng của pháp luật các nước. Cùng với sự phát triển của các hoạt động kinh tế - xã hội, những thành tựu trong lao động, sản xuất những năm đổi mới đã góp phần quan trọng củng cố sức mạnh nội lực của đất nước Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55207
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.