Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55211
Nhan đề: Quản lí sự thay đổi trong nhà trường
Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy Dung
Từ khoá: Management
Changes
School
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 433 .- Tr.5-7
Tóm tắt: Socio-economic development and scientific and technological achievements lead to changes in education and in schools. In fact, the changes are requừed to meet requirements of reality. The article presents the contents of managing changes at school and also analyses the role of school principals - the management agents - as well as essential qualities and competencies for principals to manage changes at school in current period.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55211
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.