Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55228
Title: Một số định hướng chương trình thanh tra năm 2019
Authors: Lê, Minh Khái
Keywords: Một số định hướng chương trình
Thanh tra năm 2019
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 11 .- Tr.7-10
Abstract: Năm 2019 là năm đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết Đại hội Dảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển Kính tế - xã hội 05 năm 2016 - 2021, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nạí, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55228
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.41 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.