Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55232
Nhan đề: Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 4, 5 trong dạy học tiếng Việt gắn với thực tiễn địa phương ở thành phố Hải Phòng
Tác giả: Nguyễn, Thị Dung
Dương, Hương Giang
Từ khoá: Teaching
Vietnamese
Primary school
Student grade 4 and 5
Experiential learning
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 433 .- Tr.45-49
Tóm tắt: Teaching Vietnamese through experiential learning activities encourages students to experience practical situations in order to get knowledge and also stimulates the interest in learning as well as promotes the creativity and exploration ability of students. This teaching method is suitable for primary school students, who are always curious about the world around them. In this article, authors propose some suggestions to organize some experiential learning activities for student grade 4 and 5 in teaching Vietnamese in connection to practical situation in Haiphong city.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55232
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.