Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55249
Nhan đề: Thanh tra - Phương thức kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực hành pháp
Tác giả: Nguyễn, Thị Thục
Từ khoá: Thanh tra
Phương thức kiểm soát quyền lực
Trong lĩnh vực hành pháp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 11 .- Tr.33-35
Tóm tắt: Bài viết: Kiểm soát quyền lực nhà nước và thanh tra trong kiểm soát quyền lực nhà nước; Nội dung vai trò thanh tra trong kiểm soát hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55249
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.