Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55253
Nhan đề: Một số đề xuất nghiên cứu vấn đề quản lí phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập ở thành phố Hà Nội theo hướng ''chuẩn hóa''
Tác giả: Tạ, Hoa Dung
Từ khoá: Management
Development preschool teachers
Private schools
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 440 .- Tr.5-10
Tóm tắt: Preschool teachers are one of the key determinants of the quality of education and training because early childhood education is the first level of education. Thus, attention should be paid to the management of the development of teachers at pre-schools, especially the private schools. The paper focuses on the scientific foundations that contribute to creating a solid theoretical foundation for identifying some new research orientations for the development of teachers in private preschools in Hanoi City.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55253
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.23 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.