Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55257
Title: Một số kết quả và hạn chế trong phân cấp quản lý đất đai ở Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Kim Tiên
Keywords: Một số kết quả và hạn chế
Trong phân cấp quản lý đất đai
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 11 .- Tr.42-45
Abstract: Đất đai là nguồn tài nguyên và tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng của mọi quốc gia. Vì thế, quy định về chế độ sở hữu đất đai có thể rất khác nhau, nhưng hầu hết các quốc gia đều có xu hướng tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với đất đai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55257
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.