Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55368
Nhan đề: Tiếp nhận văn học Trung đại Việt Nam ở trường trung học phổ thông trong sự tích hợp với lịch sử
Tác giả: Nguyễn, Thị Diễm Kiều
Từ khoá: Vietnamese medieval literature
Integration
History
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 441 .- Tr.40-44
Tóm tắt: Nowadays, integrated teaching is one of the important teaching approaches which has taken top priority in high school education. In Literature, the objectives of a lesson do not only cover the lesson knowledge but also requires students to apply that knowledge in other subjects and related fields. In this paper, the writer studies the acquirement of Vietnamese Medieval Literature under the integration with History. In other words, literature acquiring theory will be applied to study medieval literature works, the effect of historical background on the creation and languages of the works and the connection between the past and the present through historical background.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55368
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.57 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.