Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55388
Title: Phát triển thương mại điện tử ở nông thông Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Hồng Thu
Keywords: Thương mại điện tử
Chính sách phát triển
Vùng nông thôn
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.13-23
Abstract: Số lượng người sử dụng internet ở nông thôn Trung Quốc tăng nhanh đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại điện tử ở khu vực này. Thông qua phát triển thương mại điện tử ở nông thôn, Trung Quốc đã đạt được nhiêu thành công nhất định như: tăng thu nhập, cải thiện vị thế của nhóm yếu thế, khuyến khích tinh thần kinh doanh... Vì vậy, Trung Quốc đã sử dụng thương mại điện tử như một công cụ hỗ trợ chiến lược xóa đói giảm nghèo trên toàn quốc. Tuy nhiên, thương mại điện tử ở nông thôn cũng đang phải đối mặt với một số thách thức về cơ sở hạ tầng, dịch vụ logistics, nguồn nhân lực... Bài viết này phân tích các chính sách, chương trình phát triển thương mại điện tử ở nông thôn Trung Quốc trong thời gian qua, đánh giá những thành tựu đạt được và chỉ ra những hạn chế thách thức hiện nay, qua đó đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55388
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.21 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.177.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.