Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/554
Title: Nghèo đa chiều và phát triển con người ở các tỉnh vùng Tây Bắc
Authors: Nguyễn, Đình Tuấn
Keywords: Nghèo đa chiều
Vùng Tây Bắc
Phát triển con người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 2 .- Tr.70-77
Abstract: Tại các tỉnh vùng Tây Bắc, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020 vẫn ở mức cao nhất nước. Đánh giá về nghèo theo hướng đa chiều cho biết được sự thiếu hụt và mức độ thiếu hụt trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con người (bao gồm các nhu cầu không thể quy ra tiền), thay vì chỉ có các nhu cầu quy ra được bằng tiền. Việc đánh giá việc nghèo đa chiều ở các vùng Tây Bắc sẽ giúp Đảng và Nhà nước xây dựng chính sách và chiến lược giảm nghèo đa chiều có tính đồng bộ, trong đó cần đặc biệt chú trọng đến vấn đề việc phát triển con người.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/554
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.