Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55403
Title: Mối quan hệ giữa đạo đức nho giáo và tình trạng ly hôn ở VN hiện nay.
Authors: Phan, Văn Phúc
Nguyễn, Thị Ngọc Ánh
Keywords: Triết học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn được thực hiện với mục đích: Thứ nhất, làm rõ mối quan hệ giữa đạo đức Nho giáo và tình trạng ly hôn ở Việt Nam hiện nay. Thứ hai, đề xuất các giải pháp đối với thực trạng ly hôn ở Việt Nam hiện nay.
Description: 80 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55403
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.