Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55426
Title: Nghiên cứu tác động đến hệ sinh thái, môi trường và xã hội trong xây dựng đường tuần tra biên giới khu vực Tây Bắc
Authors: Hoàng, Quốc Long
Nguyễn, Thị Minh Hằng
Keywords: Đường Tuần tra biên giới
Tây Bắc
Tác động môi trường
Hệ sinh thái
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 10 .- Tr.41-45
Abstract: Tây Bắc là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng đối với nước ta. Trong tình hình hiện nay việc giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh biên giới và phát triển kinh tế ở khu vực này là vô cùng quan trọng. Một trong những biện pháp góp phần giữ vững thế trận và phát triển ở khu vực biên giới là xây dựng các tuyến đường Tuần tra biên giới (TTBG). Khu vực biên giới Tây Bắc có địa hình đa phần là núi non trùng điệp do vậy khi xây dựng tại nhiều tỉnh tuyến đường sẽ cắt xuyên rừng, khu bảo tồn thiên nhiên và các vùng canh tác của bà con dân tộc. Do đó cần có đánh giá tác động của việc xây dựng các tuyến đường TTBG ở khu vực này đến hệ sinh thái, môi trường và xã hội để bảo đảm phát triển bền vững ở khu vực biên giới các tỉnh vùng Tây Bắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55426
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.