Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55433
Title: Trình tự, thủ tục xây dựng và thông qua chính sách đối với luật, pháp lệnh
Authors: Lê, Thị Ngọc Mai
Keywords: Thông qua chính sách
Luật
Pháp lệnh
Trình tự
Thủ tục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 12 .- Tr.24-35
Abstract: Bài viết phân tích các quy định của pháp luật về xây dựng và thông qua chính sách đối với luật, pháp lệnh; làm rõ tình tự, thủ tục cũng như trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng và thông qua chính sách của luật, pháp lệnh; đánh giá những điểm hợp lí, chưa hợp lí và thực tiễn thực hiện quy trình xây dựng chính sách; đưa ra ý kiến góp phần hoàn thiện quy trình xây dựng chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động ban hành luật, pháp lệnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55433
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
21.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.