Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55433
Nhan đề: Trình tự, thủ tục xây dựng và thông qua chính sách đối với luật, pháp lệnh
Tác giả: Lê, Thị Ngọc Mai
Từ khoá: Thông qua chính sách
Luật
Pháp lệnh
Trình tự
Thủ tục
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Luật học;Số 12 .- Tr.24-35
Tóm tắt: Bài viết phân tích các quy định của pháp luật về xây dựng và thông qua chính sách đối với luật, pháp lệnh; làm rõ tình tự, thủ tục cũng như trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng và thông qua chính sách của luật, pháp lệnh; đánh giá những điểm hợp lí, chưa hợp lí và thực tiễn thực hiện quy trình xây dựng chính sách; đưa ra ý kiến góp phần hoàn thiện quy trình xây dựng chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động ban hành luật, pháp lệnh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55433
ISSN: 0868-3522
Bộ sưu tập: Luật học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
21.76 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.