Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55435
Title: Quy định về thời gian làm việc, nghỉ ngơi và kiến nghị sửa đổi, bổ sung
Authors: Nguyễn, Hiền Phương
Keywords: Bộ luật lao động
Làm thêm giờ
Thời giờ làm việc
Thời giờ nghỉ ngơi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 12 .- Tr.36-48
Abstract: Quyền làm việc và nghỉ ngơi là một trong những quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động trong quan hệ lao động, được pháp luật điều chỉnh và bảo vệ. Sau 6 năm thực hiện Bộ luật lao động năm 2012 với những thành công nhất định, các quy định pháp luật về thời gian làm việc, nghỉ ngơi đã bộc lộ nhiều hạn chế, đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Bài viết đánh giá thực trạng quy định và thực hiện pháp luật về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi hiện nay, nghiên cứu các cơ sở lí luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật lao động năm 2012 trong bối cảnh Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung đang được gấp rút lấy ý kiến hoàn thiện, dự kiến đưa ra trình Quốc hội trong năm 2019.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55435
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.