Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55438
Title: Nguyên tắc bình đẳng không phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Authors: Trần, Tuấn Vũ
Keywords: Bình đẳng
Nguyên tắc
Phân biệt đối xử
Tôn giáo
Tự do tín ngưỡng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 12 .- Tr.62-72
Abstract: Nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo có vai trò rất quan trọng để đảm bảo ai cũng được thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và cũng là cơ sở để đảm bảo sự bình đẳng giữa các tôn giáo. Bài viết làm rõ biểu hiện của nguyên tắc này trong pháp luật quốc tế và trong pháp luật một số quốc gia, đồng thời phân tích và bình luận những điểm mới của pháp luật Việt Nam trong việc bảo đảm nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55438
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.