Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55471
Title: Ảnh hưởng nhân sinh quan phật giáo đến đạo đức con người VN hiện nay
Authors: Nguyễn, Thành Nhân
Huỳnh, Anh Thư
Keywords: Triết học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục đích của luận văn là làm rõ tư tưởng nhân sinh quan trong triết học của Phật giáo và quá trình ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đạo đức của người Việt Nam hiện nay, từ đó chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế của sự ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đối với đạo đức của con người Việt Nam. Chương 1: Luận văn đã khái quát được điều kiện kinh tế - chính trị và văn hóa xã hội hình thành nên nhân sinh quan Phật giáo, qua đó tạo tiền đề đi sâu vào nghiên cứu nội dung chính của nhân sinh quan Phật giáo. Chương 2: Phân tích mặt tích cực và hạn chế của sự ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo đến đạo đức của người Việt Nam hiện nay.
Description: 77 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55471
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
657.13 kBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.