Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55475
Title: Nghiên cứu tính toán thiết kế tăng cường lớp bê tông nhựa trên mặt đường bê tông xi măng hiện hữu theo phương pháp AASHTO và ứng dụng ở Việt Nam
Authors: Trần, Trung Hiếu
Trần, Văn Hai
Keywords: Mặt đường bê tông xi măng hiện hữu
Lớp phủ bê tông nhựa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 12 .- Tr.27-30
Abstract: Bài báo tình bày phương pháp tính toán thiết kế tăng cường lớp bê tông nhựa trên mặt đường bê tông xi măng hiện hữu theo phương pháp AASHTO. Từ các kết quả đo đạc khảo sát trên đoạn tuyến Km137+800-:-Km143+700 thuộc QL18, ứng dụng phương pháp trên để tính toán thiết kế và đề xuất một số dạng kết cấu phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55475
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.08 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.