Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55482
Title: Quy trình quản lý và xử lý bùn thải có chức có chứa Bentonite từ thi công cọc khoan nhồi các công trình cầu
Keywords: Quy trình quản lý và xử lý bùn thải có chứa Bentonite
Công cọc khoan nhồi
Công trình cầu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 12 .- Tr.45-47
Abstract: Bùn thải có chứa bentonite đặc biệt là bentonite có sử dụng polyme và các phụ gia... có khả năng gây ô nhiễm môi trường đất, nước TEDI đã sử đã thực hiện nhiệm vụ môi trường: Đánh giá ảnh hưởng của bùn thải chứa bentonite tới môi trường và xây dựng giải pháp quản lý, xử lý bùn thải. Từ đó xây dựng quy trình quản lý, xử lý bùn thải. Tạp chí Cầu đường Việt Nam xin giới thiệu nội dung chính của chương trình này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55482
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.