Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55486
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên ngành Việt Nam học ở trường đại học Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Trọng Nhân
Bùi, Huỳnh Như
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là đáng giá được thực trạng kết quả học tập của sinh viên ngành Việt Nam học trường đại học Cần Thơ, xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên, đề ra các giải pháp cải thiện kết quả học tập. Đề tài sử dụng 2 phương pháp là thu thập và xử lý tài liệu, khảo sát bằng bảng câu hỏi và phân tích dữ liệu
Description: 70 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55486
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.