Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55486
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên ngành Việt Nam học ở trường đại học Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Trọng Nhân
Bùi, Huỳnh Như
Từ khoá: Việt Nam học
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu là đáng giá được thực trạng kết quả học tập của sinh viên ngành Việt Nam học trường đại học Cần Thơ, xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên, đề ra các giải pháp cải thiện kết quả học tập. Đề tài sử dụng 2 phương pháp là thu thập và xử lý tài liệu, khảo sát bằng bảng câu hỏi và phân tích dữ liệu
Mô tả: 70 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55486
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.