Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55492
Nhan đề: Tác động của đại dịch Covid-19 đến các nhà vườn du lịch tại TP Cần Thơ
Tác giả: Huỳnh, Văn Đà
Nguyễn, Thij Nguyệt Quế
Từ khoá: Việt Nam học
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu, đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến các nhà vườn du lịch tại TP. Cần Thơ. Từ đó đưa ra các giải pháp và hướng phát triển du lịch tại các nhà vườn tại TP. Cần Thơ. Từ đó đề xuất các giải pháp và định hướng phục hồi và phát triển du lịch nhà vườn tại TP. Cần Thơ sau dịch. Phương pháp nghiên cứu: thu thập dữ liệu thứ cấp (báo cáo thống kê, các bài báo, tạp chí, internet...tác giả tiến hành phân tích, tổng hợp đánh giá các tác động của dịch bệnh đến du lịch TP. Cần Thơ); thu thập dữ liệu sơ cấp (tiến hành phỏng vấn, thu thập dữ liệu thông qua các câu hỏi đóng và mở đối với các đối tượng có liên quan như chủ vườn, nhân viên, khách trên địa bàn TP. Cần Thơ bân cạnh đó còn thực hiện phương pháp quan sát và phỏng vấn một số câu hỏi có liên quan khác.); khảo sát bằng bảng câu hỏi bao gồm các câu hỏi đóng và mở. Từ đó thông qua phần mềm SPSS tiến hành xử lý các số liệu sau đó tiến hành tổng hợp và đánh giá các tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với các nhà vườn du lịch tại TP. Cần Thơ.
Mô tả: 97 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55492
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.05 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.