Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55492
Title: Tác động của đại dịch Covid-19 đến các nhà vườn du lịch tại TP Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Văn Đà
Nguyễn, Thij Nguyệt Quế
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu, đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến các nhà vườn du lịch tại TP. Cần Thơ. Từ đó đưa ra các giải pháp và hướng phát triển du lịch tại các nhà vườn tại TP. Cần Thơ. Từ đó đề xuất các giải pháp và định hướng phục hồi và phát triển du lịch nhà vườn tại TP. Cần Thơ sau dịch. Phương pháp nghiên cứu: thu thập dữ liệu thứ cấp (báo cáo thống kê, các bài báo, tạp chí, internet...tác giả tiến hành phân tích, tổng hợp đánh giá các tác động của dịch bệnh đến du lịch TP. Cần Thơ); thu thập dữ liệu sơ cấp (tiến hành phỏng vấn, thu thập dữ liệu thông qua các câu hỏi đóng và mở đối với các đối tượng có liên quan như chủ vườn, nhân viên, khách trên địa bàn TP. Cần Thơ bân cạnh đó còn thực hiện phương pháp quan sát và phỏng vấn một số câu hỏi có liên quan khác.); khảo sát bằng bảng câu hỏi bao gồm các câu hỏi đóng và mở. Từ đó thông qua phần mềm SPSS tiến hành xử lý các số liệu sau đó tiến hành tổng hợp và đánh giá các tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với các nhà vườn du lịch tại TP. Cần Thơ.
Description: 97 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55492
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.05 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.