Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55504
Title: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đảng trong đảng bộ bộ đội biên phòng
Authors: Lê, Như Đức
Keywords: Nâng cao
Chất lượng
Đảng bộ
Bộ đội
Biên phòng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 03 .- Tr.4-6,9
Abstract: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đảng trong đảng bộ bộ đội biên phòng: (1) Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác tổ chức xây dựng đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD). (2) Triển khai đồng bộ công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng. (3) Là nồng cốt trong công tác tham mưu xây dựng cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, công tác thống kê chính trị và tài chính đảng trong bộ đội biên phòng (BĐBP). (3) Phương hướng nhiệm vụ công tác tổ chức năm 2019.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55504
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.