Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55516
Title: Khoa học tổ chức với công tác tổ chức – cán bộ của Đảng
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Tổ chức
Công tác
Khoa học
Cán bộ
Đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 03 .- Tr.32-34,47
Abstract: Năm 1997, lần đầu tiên Đảng ta đã ban hành “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” (Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII), công tác cán bộ được chú trọng hơn nhưng khoa học tổ chức và những người làm công tác tổ chức vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, bài viết đề ra những phương hướng khoa học tổ chức với công tác tổ chức – cán bộ của Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55516
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.