Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55520
Title: Những điểm mới về công tác cán bộ
Authors: Lê, Xuân Lịch
Keywords: Điểm mới
Công tác
Cán bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 03 .- Tr.35-37
Abstract: Những điểm mới về công tác cán bộ: (1) Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp cần quán triệt quan điển xử lý hài hòa mối quan hệ giữa đức và tài, trong đó đức làm gốc. (2) Xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài theo hướng không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài. (3) Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. (4) Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55520
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.