Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55532
Title: Đánh giá tính chất hóa học của đất nông nghiệp tại một số huyện thuộc khu vực hạ lưu sông Hồng
Authors: Trần, Thị Thắm
Nguyễn, Thành Trung
Trịnh, Thị Thủy
Keywords: Đất nông nghiệp
Tính chất hóa học
Đánh giá
Lưu sông Hồng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 09(359) .- Tr.34-36
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá tính chất hóa lý của đất nông nghiệp tại một số huyện khu vực hạ lưu sông Hồng. Nghiên cứu đã thu thập 15 mẫu đất ở các huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội, Duy Tiên - tỉnh Hà Nam, Trực Ninh, Nam Trực - tỉnh Nam Định, kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng tổng các bon hữu cơ ở mức trung bình, hàm lượng tổng Nito ở mức trung bình, hàm lượng lân và kali tổng số ở mức giàu. Hàm lượng kim loại nặng đều thấp hơn ngưỡng cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNM.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55532
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
958.18 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.