Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55544
Title: Thành phố Hồ Chí Mình: Đẩy mạnh phân cấp, tạo đột phá trong cải cách hành chính
Authors: Thiên Linh
Keywords: Đẩy mạnh
Phân cấp
Đột phá
Cải cách
Hành chính
Thành phố Hồ Chí Mình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 03 .- Tr.38-40,51
Abstract: Thành phố Hồ Chí Mình đẩy mạnh phân cấp, tạo đột phá trong cải cách hành chính bằng giải pháp xây dựng, ban hành Đề án nhằm bỏ bớt khâu trung gian, tránh tình trạng dồn việc vào một số ít cơ quan, cá nhân, gây ra quá tải và dẫn đến trễ nải khi giải quyết yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo đột phá về cải cách hành chính trong điều kiện thành phố thực hiện cơ chế đặc thù.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55544
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.62 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.