Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55545
Title: Bình đẳng giới và truyền thông văn hóa mẫu hệ: trường hợp người Ê Đê và Cơ Ho ở Đắk Lắk và Lâm Đồng
Authors: Đỗ, Lan Phương
Keywords: Bình đẳng giới
Truyền thông văn hóa mẫu hệ
Trường hợp người Ê Đê và Cơ Ho
Ở Đắk Lắk và Lâm Đồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 06 .- Tr.3-14
Abstract: Bài Viết: Dẫn luận; Bối cảnh văn hóa tộc người và vấn đề bình dẳng giới trong phát triển Tây Nguyên; Thực hành bình đắng giới trong xây dựng nông thôn mới ở Tây Nguyên; “Quyền” trong truyền thống văn hóa mẫu hệ và sự tươnig quan với bình đắng giới trong văn hóa hiện nay; Kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55545
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.86 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.