Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55563
Title: Nghiên cứu độ võng uốn-xoắn của dầm giản đơn chịu tác dụng của tải trọng di động
Authors: Đặng, Thu Thủy
Keywords: Độ võng
Uốn xoắn
Chịu tác dụng
Tải trọng di động
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 05 .-Tr.11-13
Abstract: Bài báo trình bày nghiên cứu về độ võng uốn-xoắn của dầm giản đơn dưới tác dụng của tải trọng di động. Sử dụng phương pháp tách cấu trúc, hàm tín hiệu và lý thuyết thanh thành mỏng xây dựng được hệ thống phương trình và chương trình tính toán độ võng uốn-xoắn của dầm giản đơn chịu tác dụng của tải trọng di động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55563
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
600.31 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.