Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55582
Nhan đề: Ba "hòn đá tảng" của phân tích diễn ngôn phê bình
Tác giả: Diệp, Quang Ban
Từ khoá: Ba"hòn đá tảng"
Phân tích diễn ngôn phê bình
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 12 .- Tr.17-26
Tóm tắt: Bài viết: Cội nguồn của các tên gọi ba "hòn dá tảng"; Nội dung của ba "hòn đá tảng" trong Phân tích diễn ngôn phê bình.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55582
ISSN: 0866-7519
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.