Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55583
Title: Lời chỉnh sửa (Repair) do giáo viên khởi xướng - học sinh chỉnh sửa trong tương tác hội thoại trên lớp học (Khảo sát các lớp 1-2 vùng dân tộc thiểu số Gia-Rai, tỉnh Gia Lai)
Authors: Vũ, Thị Thanh Hương
Trần, Thùy An
Keywords: Lời chỉnh sửa (Repair)
Giáo viên khởi xướng
Học sinh chỉnh sửa
Tương tác hội thoại trên lớp học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 12 .- Tr.27-41
Abstract: Bài viết: Đặt vấn đề; Cơ sở lý luận; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả phân tích.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55583
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.