Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55587
Nhan đề: Bàn về ngôn ngữ mạng tiếng Việt
Tác giả: Mai, Xuân Huy
Từ khoá: Ngôn ngữ mạng Việt Nam
Ngôn ngữ teen
Ngôn ngữ 9X
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 12 .- Tr.42-57
Tóm tắt: Bài viết: Đặt vấn đề; Nội dung nghiên cứu; kết luận.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55587
ISSN: 0866-7519
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.52 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.