Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/556
Title: Sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền ở Việt Nam
Authors: Hoàng, Bá Thịnh
Đoàn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Phát triển không đồng đều
Bất bình đẳng
Thể chế
Quản lý xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 2 .- Tr.19-28
Abstract: Trong quá trình phát triển xã hội có một quy luật phát triển diễn ra không đồng đều giữa các quốc gia, trong một quốc gia cũng có sự khác biệt giữa các vùng miền (nơi phát triển nhanh, nơi phát triển trung bình, nơi chậm phát triển). Thực tiễn trong quá trình 30 năm Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới đất nước đã chứng minh quy luật phát triển này. Nhiều địa phương phát triển rất nhanh, trong khi một số địa phương khác lại chậm phát triển. Ngay trong từng vùng các chỉ số phát triển con người (HDI) cũng không đồng đều (như vùng Đồng bằng sông Hồng đứng thứ 2 về HDI, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ đứng thứ 3, vùng Tây Nguyên có chỉ số HDI thấp nhất).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/556
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.74 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.