Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55600
Title: Bảng tóm tắt "Khoa học lôgich" của V.I.Lênin một số gợi mở định hướng nghiên cứu và trình bày lôgích biện chứng
Authors: Lại, Văn Toàn
Keywords: Hêghen
Bản tóm tắt “khoa học lôgích "
Lôgích biện chứng
V.l.Lênin
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 11 .- Tr.52-62
Abstract: Bài viết tìm kiếm những giá trị mới - những quan niệm mới, tư tưởng mới, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu mới, phương hướng phát triển mới về lôgích - mà V.I.Lênin rút ra từ “Khoa học lôgích” của Hêghen; từ đó đề xuất một số gợi mở định hướng nghiên cứu và trình bày lôgích biện chứng. Bài viết đồng thời cũng cho thấy trong Bản tóm tắt “Khoa học lôgích”, V.I.Lênin thể hiện một phương pháp tiếp cận khoa học cùng với một thái độ khách quan và có trách nhiệm trong nghiên cứu và phát triển tiếp theo vốn di sản lý luận (về) Lôgích - nhận thức luận biện chứng mà quá khứ để lại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55600
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.