Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55603
Title: Cách mạng công nghiệp 4.0 và các vấn đề đặt ra đối với giá trị tự do tiếp cận từ quan điểm Insaiah Berlin
Authors: Hoàng, Thị Thúy An
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Tự do khẳng định
Tự do phủ định
Isaiah Berlin
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 11 .- Tr.70-77
Abstract: Bài viết tập trung vào hai vấn đề chính: Thứ nhất, lược sử quan điểm về giá trị tự do trong dòng chảy lịch sử triết học Âu - Mỹ nói chung và cách tiếp cận “tự do khẳng định”, “tự do phủ định” của Isaiah Berlin nhằm định hình nên khung khái niệm của toàn bộ bài viết; thứ hai, dùng cách tiếp cận “tự do” của Isaiah Berlin để phân tích những vấn đề mới xuất hiện của giá trị “tự do” trong bối cảnh tác động của cách mạng công nghiệp 4.0.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55603
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.