Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55605
Title: Huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn, Thị Thu Cúc
Phạm, Thị Thúy Hằng
Keywords: Vốn ngân sách nhà nước
FDI
Vốn đầu tư
ODA
Hạ tầng giao thông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 251 .- Tr.60-65
Abstract: Bài viết đánh giá và phân tích hai hình thức huy động vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, đó là huy động từ các nguồn vốn tư nhân, huy động từ các nguồn vốn nước ngoài. Kết quả nghiên cứu cho thấy vốn được coi là yếu tố quyết định đến phát triển hạ tầng giao thông ở Việt Nam để thực hiện thành công chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách nhà nước hạn hẹp, nhu cầu vay vốn phát triển hạ tầng giao thông ngày càng lớn nên việc xã hội hóa các kênh huy động vốn là yếu tố cấp thiết để giải quyết "bài toán " vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông ở Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55605
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
440.81 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.