Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55612
Title: Vấn đề phát triển ý thức xã hội trong công cuộc đổi mới theo tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng
Authors: Đào, Thị Minh Thảo
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Ý thức xã hội
Phát triển ý thức xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.3-11
Abstract: Bài viết góp phần làm rõ yêu cầu cấp bách và tính phức tạp của việc phát triển ý thức xã hội trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; khái quát lại những căn cứ lý luận của việc phát triển ý thức xã hội; tổng hợp và phân tích sự đổi mới, phát triển trong nhận thức, đề ra chủ trương và chỉ đạo thực hiện vấn đề này của Đảng Cộng sản Việt Nam, ở Đại hội XII với quyết tâm “đấy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới” trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55612
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.