Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55617
Title: Một số vấn đề về triết lý phát triển Hồ Chí Minh
Authors: Hoàng Anh
Keywords: Cách mạng Việt Nam
Đảng Cộng sản
Triết lý phát triển Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.22-28
Abstract: Triết lý phát triển Hồ Chí Minh là những triết lý về sự vận động, phát triển của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của việc xây dựng chế độ chính trị, xây dựng Nhà nước ở Việt Nam, về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và xây dựng, phát triển con người Việt Nam. Triết lý phát triển Hồ Chí Minh đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng vào xây dựng đường lối lãnh đạo cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam đi tới thành công và phát triển trong gần 90 năm qua...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55617
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.