Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55617
Nhan đề: Một số vấn đề về triết lý phát triển Hồ Chí Minh
Tác giả: Hoàng Anh
Từ khoá: Cách mạng Việt Nam
Đảng Cộng sản
Triết lý phát triển Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.22-28
Tóm tắt: Triết lý phát triển Hồ Chí Minh là những triết lý về sự vận động, phát triển của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của việc xây dựng chế độ chính trị, xây dựng Nhà nước ở Việt Nam, về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và xây dựng, phát triển con người Việt Nam. Triết lý phát triển Hồ Chí Minh đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng vào xây dựng đường lối lãnh đạo cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam đi tới thành công và phát triển trong gần 90 năm qua...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55617
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.6 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.