Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55619
Title: Tìm hiểu nguồn gốc tư tưởng nhân văn trong di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh
Authors: Trần, Thị Minh Ngọc
Keywords: Di chúc
Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
Truyền thống nhân ái
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.29-34
Abstract: Bản Di chúc là sự kết tinh những giá trị to lớn, bền vững của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó tư tưởng nhân văn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Trong bài viết này, tác giả đã góp phần luận giải để làm rõ nguồn gốc tư tưởng nhân văn trong Di chúc của Người. Một là, lòng nhân ái trong truyền thống gia đình, quê hương; hai là, truyền thống yêu nước Việt Nam; ba là, truyền thống nhân ái Việt Nam; bốn là, truyền thống nhân ái phương Đông; năm là, tác động của văn hóa phương Tây đến tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; sáu là, chủ nghĩa Mác - Lênin - nền tảng hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55619
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.